فشار خائنانه در جهت برداشتن میادین مین مقابل دشمن!!!

فشار خائنانه در جهت برداشتن میادین مین مقابل دشمن!!!
مسئولین دولت یازدهم! فلیتر جاسوسکده های همیشه همراه صهیونیستی علی الخصوص” تلگرام “، کوچکترین قدمی است که در راه احیای حق می توان برداشت!!! مبادا از گروهی باشید که تنها در ظاهر اعلام برائت از مستکبرین را با صدای بلند فریاد می زنند!!! اما باطن فریادشان نشانی آشکار از خیانتی آشکارتر است!!!

فشار خائنانه در جهت برداشتن میادین مین مقابل دشمن!!!

مسئولین دولت یازدهم! فلیتر جاسوسکده های همیشه همراه صهیونیستی علی الخصوص” تلگرام “، کوچکترین قدمی است که در راه احیای حق می توان برداشت!!! مبادا از گروهی باشید که تنها در ظاهر اعلام برائت از مستکبرین را با صدای بلند فریاد می زنند!!! اما باطن فریادشان نشانی آشکار از خیانتی آشکارتر است!!!
فشار خائنانه در جهت برداشتن میادین مین مقابل دشمن!!!

اخبار دنیای دیجیتال