غربت روشنفکران مسلمان/ تنزل تولید فکر در حد تلگرام!

غربت روشنفکران مسلمان/ تنزل تولید فکر در حد تلگرام!
برای برخی رسانه های ما آنقدر که اظهارنظر پیش پا افتاده یک نماینده مجلس اهمیت دارد، فریادهای چهره های ماندگار علمی در باب وضع وخیم علوم انسانی و فرهنگ موضوعیت ندارد. وقتی نویسندگان جدی ما در حد خبرنویسان نزول می کنند و کانال های تلگرامی را به تالیفات و تأملات عمیق ترجیح می دهند، باید نگران تولید فکر بود.

غربت روشنفکران مسلمان/ تنزل تولید فکر در حد تلگرام!

برای برخی رسانه های ما آنقدر که اظهارنظر پیش پا افتاده یک نماینده مجلس اهمیت دارد، فریادهای چهره های ماندگار علمی در باب وضع وخیم علوم انسانی و فرهنگ موضوعیت ندارد. وقتی نویسندگان جدی ما در حد خبرنویسان نزول می کنند و کانال های تلگرامی را به تالیفات و تأملات عمیق ترجیح می دهند، باید نگران تولید فکر بود.
غربت روشنفکران مسلمان/ تنزل تولید فکر در حد تلگرام!

آپدیت نود 32 یوزر و پسورد

میهن دانلود