عکس های تاریخی، تلگرام و آگاهی کاذب

عکس های تاریخی، تلگرام و آگاهی کاذب
تاریخ معاصر ما نشان داده که همیشه نسبت به مدرنیته آغوشی باز داشته ایم. اما نه تمامی مدرنیته.
مدرنیته ابعاد گوناگونی دارد که شاید مهم ترین عنصر قوام دهنده آن را بتوان ذهن پرسشگر و برخورد انتقادی با هر پدیده ای دانست. ما بخشی از مدرنیته را به استقبال رفتیم که عافیت طلبی برای ما به همراه داشت. آن قسمت را در خود نهادینه کردیم که به سطح و ظاهر قضیه مربوط می شد. به این دلایل است که ایرانیان عمده ترین مخاطبان شبکه های اجتماعی هستند.
شبکه های اجتماعی عافیت طلبی خاص خود را به همراه دارد. یکی از این شبکه های …

عکس های تاریخی، تلگرام و آگاهی کاذب

تاریخ معاصر ما نشان داده که همیشه نسبت به مدرنیته آغوشی باز داشته ایم. اما نه تمامی مدرنیته.
مدرنیته ابعاد گوناگونی دارد که شاید مهم ترین عنصر قوام دهنده آن را بتوان ذهن پرسشگر و برخورد انتقادی با هر پدیده ای دانست. ما بخشی از مدرنیته را به استقبال رفتیم که عافیت طلبی برای ما به همراه داشت. آن قسمت را در خود نهادینه کردیم که به سطح و ظاهر قضیه مربوط می شد. به این دلایل است که ایرانیان عمده ترین مخاطبان شبکه های اجتماعی هستند.
شبکه های اجتماعی عافیت طلبی خاص خود را به همراه دارد. یکی از این شبکه های …
عکس های تاریخی، تلگرام و آگاهی کاذب

خرید بک لینک