عضویت در تلگرام قتل زن توسط همسرش را رقم زد

عضویت در تلگرام قتل زن توسط همسرش را رقم زد
چند روز قبل از قتل با همسرم به دلیل عضویت در تلگرام درگیری لفظی پیدا کردم چون من مخالف عضویت همسرم در شبکه های مجازی بودم، بعد از جر و بحث …

عضویت در تلگرام قتل زن توسط همسرش را رقم زد

چند روز قبل از قتل با همسرم به دلیل عضویت در تلگرام درگیری لفظی پیدا کردم چون من مخالف عضویت همسرم در شبکه های مجازی بودم، بعد از جر و بحث …
عضویت در تلگرام قتل زن توسط همسرش را رقم زد

بک لینک