عبدی: برجام شرط لازم اصلاح کشور است نه کافی

عبدی: برجام شرط لازم اصلاح کشور است نه کافی
مصاحبه پیشِ رو گفت وگوی عباس عبدی با نشریه «رمز عبور» است که طبق توافق صورت گرفته او با مسئولان نشریه قرار بود در شماره مردادماه امسال به چاپ برسد، اما چنین شماره ای منتشر نشد. آقای عبدی این موضوع را از طریق تلگرام خبرنگار پیگیری می کند که پس از مدتی تلگرام آن خبرنگار قطع می شود. شماره موبایل منتشره در سایت نشریه نیز خاموش بوده است.
بنابراین با توجه به اینکه آقای عباس عبدی راهی برای برقراری ارتباط با این نشریه نداشتند و گمان ایشان این است که احتمالا انتشار نشریه دچار مشکل شده، نظر به اینکه مطالب این …

عبدی: برجام شرط لازم اصلاح کشور است نه کافی

مصاحبه پیشِ رو گفت وگوی عباس عبدی با نشریه «رمز عبور» است که طبق توافق صورت گرفته او با مسئولان نشریه قرار بود در شماره مردادماه امسال به چاپ برسد، اما چنین شماره ای منتشر نشد. آقای عبدی این موضوع را از طریق تلگرام خبرنگار پیگیری می کند که پس از مدتی تلگرام آن خبرنگار قطع می شود. شماره موبایل منتشره در سایت نشریه نیز خاموش بوده است.
بنابراین با توجه به اینکه آقای عباس عبدی راهی برای برقراری ارتباط با این نشریه نداشتند و گمان ایشان این است که احتمالا انتشار نشریه دچار مشکل شده، نظر به اینکه مطالب این …
عبدی: برجام شرط لازم اصلاح کشور است نه کافی

bluray movie download