(طنز) متلک مدیر تلگرام به یا لثارات!

(طنز) متلک مدیر تلگرام به یا لثارات!
احمد را کاظمی در ستون طنز روزنامه شهروند با اشاره به مطالب هفته نامه لغو مجوز شده یالثارات این مطلب را منتشر کرد.

(طنز) متلک مدیر تلگرام به یا لثارات!

احمد را کاظمی در ستون طنز روزنامه شهروند با اشاره به مطالب هفته نامه لغو مجوز شده یالثارات این مطلب را منتشر کرد.
(طنز) متلک مدیر تلگرام به یا لثارات!

مرجع سلامتی