سواد رسانه ای و کادرسازی را در استان ها باید تقویت کرد

سواد رسانه ای و کادرسازی را در استان ها باید تقویت کرد
جانشین سازمان بسیج رسانه کشور با تاکید بر اینکه امروز ۳۰ میلیون ایرانی در شبکه تلفن همراه تلگرام عضویت دارند، گفت: سواد رسانه ای و کادرسازی را در استان ها باید تقویت کرد و از افراد اهل رسانه به عنوان مبلغ در مکان های دیگر جامعه استفاده شود.

سواد رسانه ای و کادرسازی را در استان ها باید تقویت کرد

جانشین سازمان بسیج رسانه کشور با تاکید بر اینکه امروز ۳۰ میلیون ایرانی در شبکه تلفن همراه تلگرام عضویت دارند، گفت: سواد رسانه ای و کادرسازی را در استان ها باید تقویت کرد و از افراد اهل رسانه به عنوان مبلغ در مکان های دیگر جامعه استفاده شود.
سواد رسانه ای و کادرسازی را در استان ها باید تقویت کرد

بک لینک رنک 5

مرکز فیلم