سهم 40 درصدی روستاییان از شبکه های اجتماعی

سهم 40 درصدی روستاییان از شبکه های اجتماعی
بیشترین شبکه اجتماعی که مردم استفاده می کنند، تلگرام است و در شهرستان ها هم تلگرام رشد جدی داشته است.

سهم 40 درصدی روستاییان از شبکه های اجتماعی

بیشترین شبکه اجتماعی که مردم استفاده می کنند، تلگرام است و در شهرستان ها هم تلگرام رشد جدی داشته است.
سهم 40 درصدی روستاییان از شبکه های اجتماعی

دانلود سرا