سفر به ترکیه، وعده مرد زن نما در تلگرام

سفر به ترکیه، وعده مرد زن نما در تلگرام
زن جوانی که برای سفر به ترکیه از خانه خارج شد و سراغ دوست تلگرامی خود در ارومیه رفت، تصور نمی کرد در دام مردی زن نما گرفتار شده است.

سفر به ترکیه، وعده مرد زن نما در تلگرام

زن جوانی که برای سفر به ترکیه از خانه خارج شد و سراغ دوست تلگرامی خود در ارومیه رفت، تصور نمی کرد در دام مردی زن نما گرفتار شده است.
سفر به ترکیه، وعده مرد زن نما در تلگرام

اتومبیل