سرنوشت شبکه های پیام رسان این بار در شورای عالی فضای مجازی

سرنوشت شبکه های پیام رسان این بار در شورای عالی فضای مجازی
دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاستهای جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد. به گزارش خبرنگار ایسنا، بحث بر سر نحوه فعالیت نرم افزارهای ارتباطی در ایران موضوع جدیدی نبوده و طی دو سال گذشته بارها و بارها …

سرنوشت شبکه های پیام رسان این بار در شورای عالی فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاستهای جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد. به گزارش خبرنگار ایسنا، بحث بر سر نحوه فعالیت نرم افزارهای ارتباطی در ایران موضوع جدیدی نبوده و طی دو سال گذشته بارها و بارها …
سرنوشت شبکه های پیام رسان این بار در شورای عالی فضای مجازی

فروش بک لینک

ganool review