سربازان وطن و سرباران وطن

سربازان وطن و سرباران وطن
این روزها توی همه صفحات مجازی، از صفحه تلویزیون گرفته تا اینستاگرام و تلگرام همه از یک حقیقت تلخ سخن می گویند. «سربازان وطن». بچه هایی که به مرخصی ابدی رفتند و از تهِ دره به آسمان ها پرکشیدند.

سربازان وطن و سرباران وطن

این روزها توی همه صفحات مجازی، از صفحه تلویزیون گرفته تا اینستاگرام و تلگرام همه از یک حقیقت تلخ سخن می گویند. «سربازان وطن». بچه هایی که به مرخصی ابدی رفتند و از تهِ دره به آسمان ها پرکشیدند.
سربازان وطن و سرباران وطن

فانتزی