سخن گفتن با زبان اشارت

سخن گفتن با زبان اشارت
برخی یکپارچگی ای را که ایرانیان در انتخابات سال گذشته از خود نشان دادند دستاورد شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و تلگرام و… می دانند. این یعنی اگر این شبکه ها نبود شاهد چنین انسجامی در رفتار اجتماعی نبودیم. اما اگر شبکه های اجتماعی حقیقتا واجد چنین عاملیتی باشد پس به جز ایران باید در هر کشور دیگری شاهد چنین انسجامی در رفتارهای اجتماعی باشیم، در حالی که چنین نیست. برای اینکه بفهمیم چرا در ایران شبکه های اجتماعی آنقدر مورد استقبال قرار گرفته و موثر بوده است باید یک بار دیگر در مفهوم جامعه و رفتارهای …

سخن گفتن با زبان اشارت

برخی یکپارچگی ای را که ایرانیان در انتخابات سال گذشته از خود نشان دادند دستاورد شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و تلگرام و… می دانند. این یعنی اگر این شبکه ها نبود شاهد چنین انسجامی در رفتار اجتماعی نبودیم. اما اگر شبکه های اجتماعی حقیقتا واجد چنین عاملیتی باشد پس به جز ایران باید در هر کشور دیگری شاهد چنین انسجامی در رفتارهای اجتماعی باشیم، در حالی که چنین نیست. برای اینکه بفهمیم چرا در ایران شبکه های اجتماعی آنقدر مورد استقبال قرار گرفته و موثر بوده است باید یک بار دیگر در مفهوم جامعه و رفتارهای …
سخن گفتن با زبان اشارت

خرید بک لینک