زنده باد تلگرام!

زنده باد تلگرام!
باید از فرصت و توانمندی فضای مجازی حداکثر استفاده را ببریم و فریاد شفافیت و عدالت سر دهیم و بلندتر بگوییم: «زنده باد تلگرام».
سیدابوتراب فاضل*: این روزها ماجرای فیش های حقوقی چنان فراگیر شده که برخی آن را به سونامی تعبیر کرده اند و برخی به بزرگ ترین بحران سیاسی برای دولت. ماجرا از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی در «تلگرام» آغاز شد، اگرچه بلافاصله بعد از آن، مدیران مزبور استعفا دادند؛ ولی به دو دلیل این سونامی امواجی سهمگین تر گرفت: اول اینکه ابزاری برای تسویه حساب سیاسی با دولت شد و دوم اینکه د …

زنده باد تلگرام!

باید از فرصت و توانمندی فضای مجازی حداکثر استفاده را ببریم و فریاد شفافیت و عدالت سر دهیم و بلندتر بگوییم: «زنده باد تلگرام».
سیدابوتراب فاضل*: این روزها ماجرای فیش های حقوقی چنان فراگیر شده که برخی آن را به سونامی تعبیر کرده اند و برخی به بزرگ ترین بحران سیاسی برای دولت. ماجرا از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی در «تلگرام» آغاز شد، اگرچه بلافاصله بعد از آن، مدیران مزبور استعفا دادند؛ ولی به دو دلیل این سونامی امواجی سهمگین تر گرفت: اول اینکه ابزاری برای تسویه حساب سیاسی با دولت شد و دوم اینکه د …
زنده باد تلگرام!

اتوبیوگرافی