رییس کل بانک مرکزی در اولین مطلب کانال تلگرام خود چه نوشت؟

رییس کل بانک مرکزی در اولین مطلب کانال تلگرام خود چه نوشت؟
ایستانیوز: ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی با انتشار دو مطلب یکی درباره FATF و دیگری درباره سفراخیر خود به کرمان کانال تلگرام ایجادکرد.

رییس کل بانک مرکزی در اولین مطلب کانال تلگرام خود چه نوشت؟

ایستانیوز: ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی با انتشار دو مطلب یکی درباره FATF و دیگری درباره سفراخیر خود به کرمان کانال تلگرام ایجادکرد.
رییس کل بانک مرکزی در اولین مطلب کانال تلگرام خود چه نوشت؟

دانلود فیلم جدید