رژیم آل خلیفه پیام رسان تلگرام را مسدود کرد

رژیم آل خلیفه پیام رسان تلگرام را مسدود کرد
تهران- ایرنا- رژیم آل خلیفه سرویس پیام رسان تلگرام را که یکی از راهکارهای ارتباطی مورد توجه رسانه های آزاد و گروه های مخالف در اینکشور است را مسدود کرد.

رژیم آل خلیفه پیام رسان تلگرام را مسدود کرد

تهران- ایرنا- رژیم آل خلیفه سرویس پیام رسان تلگرام را که یکی از راهکارهای ارتباطی مورد توجه رسانه های آزاد و گروه های مخالف در اینکشور است را مسدود کرد.
رژیم آل خلیفه پیام رسان تلگرام را مسدود کرد

نخبگان