رمالی که با تلگرام مشکل حل می کند / شوهر هم جور می کرد! +تصویـر

رمالی که با تلگرام مشکل حل می کند / شوهر هم جور می کرد! +تصویـر
خراسان نوشت: برای پیگیری و بررسی فعالیت های رمال های اینترنتی در مشهد سری به فضای مجازی می زنیم و به سراغ رمالانی می رویم که نعل اسب، قفل، زنجیر، چند کاسه مسی و تکه کاغذ های نیمه سوخته را رها کرده اند و برای سرکیسه کردن ساده اندیشان، با فناوری همراه شده و پا به دنیای مجازی گذاشته اند!

درکوتاه ترین زمان جست و جو موفق می شویم کانال تلگرامی یک رمال اینترنتی در مشهد را پیدا کنیم. کانالی با مطالبی که تازه به روز شده است. در این کانال تا چشم کار می کند خدمات متفاوتی مشاهده می کنیم. چندین پیام ارسال …

رمالی که با تلگرام مشکل حل می کند / شوهر هم جور می کرد! +تصویـر

خراسان نوشت: برای پیگیری و بررسی فعالیت های رمال های اینترنتی در مشهد سری به فضای مجازی می زنیم و به سراغ رمالانی می رویم که نعل اسب، قفل، زنجیر، چند کاسه مسی و تکه کاغذ های نیمه سوخته را رها کرده اند و برای سرکیسه کردن ساده اندیشان، با فناوری همراه شده و پا به دنیای مجازی گذاشته اند!

درکوتاه ترین زمان جست و جو موفق می شویم کانال تلگرامی یک رمال اینترنتی در مشهد را پیدا کنیم. کانالی با مطالبی که تازه به روز شده است. در این کانال تا چشم کار می کند خدمات متفاوتی مشاهده می کنیم. چندین پیام ارسال …
رمالی که با تلگرام مشکل حل می کند / شوهر هم جور می کرد! +تصویـر

نفت آموزش پرورش دولتی