رعایت اخلاق در گروه های تلگرامی

رعایت اخلاق در گروه های تلگرامی
امروزه با وجود فن آوری پیشرفته ارتباطات که در دسترس همه مردم جهان قرار گرفته است، اصطلاح دهکده جهانی قابل باورتر شده است. وسایل ارتباطی امروزی این توانایی را دارد که مردم تمام نقاط جهان را، علی رغم دور بودن از بعدفاصله جغرافیایی و فرهنگ، به هم مرتبط کند، درست مانند مردمان یک روستا. به طور حتم شبکه های اجتماعی که در سایه فن آوری های نوین ارتباطی شکل گرفته است، دارای محاسن و مضراتی است که بایستی سعی کرد ضمن استفاده از محاسن زیادآن از زیان هایی که زندگی فرد و جامعه را دچار مشکل می کند، غافل نبود. تلگرام …

رعایت اخلاق در گروه های تلگرامی

امروزه با وجود فن آوری پیشرفته ارتباطات که در دسترس همه مردم جهان قرار گرفته است، اصطلاح دهکده جهانی قابل باورتر شده است. وسایل ارتباطی امروزی این توانایی را دارد که مردم تمام نقاط جهان را، علی رغم دور بودن از بعدفاصله جغرافیایی و فرهنگ، به هم مرتبط کند، درست مانند مردمان یک روستا. به طور حتم شبکه های اجتماعی که در سایه فن آوری های نوین ارتباطی شکل گرفته است، دارای محاسن و مضراتی است که بایستی سعی کرد ضمن استفاده از محاسن زیادآن از زیان هایی که زندگی فرد و جامعه را دچار مشکل می کند، غافل نبود. تلگرام …
رعایت اخلاق در گروه های تلگرامی

فستیوال فیلم