راه اندازی نخستین مدرسه هوشمند ایران در کرج

راه اندازی نخستین مدرسه هوشمند ایران در کرج
شهروند| نمایشگاه ایران تلکام 2016 دیگر رویداد مهم نمایشگاهی در ایران بود که روز پرخبری درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم زد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که از دقایق ابتدایی صبح برای افتتاح ایران تلکام حاضر شده بود، خبرهای تازه ای از این حوزه برملا کرد. راه اندازی نخستین مدرسه هوشمند ایران در کرج و حذف تمام محدودیت ها و موانع اپلیکیشن نویسی درکشور ازجمله این رویدادها بود. او البته درباره تلگرام دوباره و چندباره ازسوی خبرنگاران مورد پرسش قرار گرفت و تأکید کرد: موضع مان درباره تلگرام …

راه اندازی نخستین مدرسه هوشمند ایران در کرج

شهروند| نمایشگاه ایران تلکام 2016 دیگر رویداد مهم نمایشگاهی در ایران بود که روز پرخبری درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم زد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که از دقایق ابتدایی صبح برای افتتاح ایران تلکام حاضر شده بود، خبرهای تازه ای از این حوزه برملا کرد. راه اندازی نخستین مدرسه هوشمند ایران در کرج و حذف تمام محدودیت ها و موانع اپلیکیشن نویسی درکشور ازجمله این رویدادها بود. او البته درباره تلگرام دوباره و چندباره ازسوی خبرنگاران مورد پرسش قرار گرفت و تأکید کرد: موضع مان درباره تلگرام …
راه اندازی نخستین مدرسه هوشمند ایران در کرج

سایت خبری زندگی