رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام از FATF نوشت

رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام از FATF نوشت
رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف ایران از فهرست سیاه FATF نوشت:رئیس پارلمان فرانسه تعلیق ایران را عامل موثر فشار بر آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام می داند.

رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام از FATF نوشت

رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف ایران از فهرست سیاه FATF نوشت:رئیس پارلمان فرانسه تعلیق ایران را عامل موثر فشار بر آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام می داند.
رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام از FATF نوشت

باران فیلم