رئیس کتابخانه ملی فیش حقوقی خود را منتشر کرد

رئیس کتابخانه ملی فیش حقوقی خود را منتشر کرد
سیدرضا صالحی امیری در ادامه انتشار فیش های حقوقی چندصد میلیونی برخی از مدیران، طی اقدامی جالب فیش حقوقی خود را به صورت شفاف منتشر کرده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی آنا، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در کانال تلگرام خود نوشته است:
«به دنبال پیشنهاد برخی دوستان و در راستای شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی، فیش حقوقی اسفند 1394 خود را که قبل از طرح مسائل اخیر است، منتشر می کنم. البته طبق قانون، این حقوق در سال 95 شامل 12 درصد افزایش شده است.
معتقدم سطح پرداخت حقوق در دولت …

رئیس کتابخانه ملی فیش حقوقی خود را منتشر کرد

سیدرضا صالحی امیری در ادامه انتشار فیش های حقوقی چندصد میلیونی برخی از مدیران، طی اقدامی جالب فیش حقوقی خود را به صورت شفاف منتشر کرده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی آنا، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در کانال تلگرام خود نوشته است:
«به دنبال پیشنهاد برخی دوستان و در راستای شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی، فیش حقوقی اسفند 1394 خود را که قبل از طرح مسائل اخیر است، منتشر می کنم. البته طبق قانون، این حقوق در سال 95 شامل 12 درصد افزایش شده است.
معتقدم سطح پرداخت حقوق در دولت …
رئیس کتابخانه ملی فیش حقوقی خود را منتشر کرد

دانلود سرا