دکتر قلابی در تلگرام دستگیر و روانه زندان شد

دکتر قلابی در تلگرام دستگیر و روانه زندان شد
سرهنگ حسینی از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که در شبکه اجتماعی تلگرام خود را دکتر معرفی و اقدام به فروش داروهای غیر مجاز می کرد.

دکتر قلابی در تلگرام دستگیر و روانه زندان شد

سرهنگ حسینی از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که در شبکه اجتماعی تلگرام خود را دکتر معرفی و اقدام به فروش داروهای غیر مجاز می کرد.
دکتر قلابی در تلگرام دستگیر و روانه زندان شد

بک لینک رنک 4

سپهر نیوز