دوست پسرم مرا به خانه نیمه کاره ای برد / از رفتارهای زشتش خشکم زده بود

دوست پسرم مرا به خانه نیمه کاره ای برد / از رفتارهای زشتش خشکم زده بود
مازندمجلس: پسر شروری که با جلب اعتماد دختری در تلگرام او را به خانه نیمه کاره ای کشانده و با تهیه فیلم وعکس های غیراخلاقی، از طعمه جوانش اخاذی میلیونی کرده بود، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.

دوست پسرم مرا به خانه نیمه کاره ای برد / از رفتارهای زشتش خشکم زده بود

مازندمجلس: پسر شروری که با جلب اعتماد دختری در تلگرام او را به خانه نیمه کاره ای کشانده و با تهیه فیلم وعکس های غیراخلاقی، از طعمه جوانش اخاذی میلیونی کرده بود، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.
دوست پسرم مرا به خانه نیمه کاره ای برد / از رفتارهای زشتش خشکم زده بود

صبحانه