دل نگرانی اپراتور ها از کوچ به تلگرام

دل نگرانی اپراتور ها از کوچ به تلگرام
در سال های اخیر یکی از ارزان ترین راه های ارتباط میان شهروندان ارسال پیامک های نوشتاری از طریق تلفن های همراه بوده است. با وجود اینکه در یکی دو سال اخیر اپراتورها قیمت ارسال پیامک را افزایش داده اند، اما همچنان تعرفه حدود ۲۰ تومانی برای هر پیامک این کانال ارتباطی را ارزان نگه داشته است.

دل نگرانی اپراتور ها از کوچ به تلگرام

در سال های اخیر یکی از ارزان ترین راه های ارتباط میان شهروندان ارسال پیامک های نوشتاری از طریق تلفن های همراه بوده است. با وجود اینکه در یکی دو سال اخیر اپراتورها قیمت ارسال پیامک را افزایش داده اند، اما همچنان تعرفه حدود ۲۰ تومانی برای هر پیامک این کانال ارتباطی را ارزان نگه داشته است.
دل نگرانی اپراتور ها از کوچ به تلگرام

بک لینک