دستگیری پلیس فتای 19 ساله قلابی در تلگرام

دستگیری پلیس فتای 19 ساله قلابی در تلگرام
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با عنوان پلیس فتا در کانال تلگرام فعالیت می کرد، خبر داد.

دستگیری پلیس فتای 19 ساله قلابی در تلگرام

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با عنوان پلیس فتا در کانال تلگرام فعالیت می کرد، خبر داد.
دستگیری پلیس فتای 19 ساله قلابی در تلگرام

مرکز فیلم