در ماه خوب خدا مراقب تله تلگرام باشیم!

در ماه خوب خدا مراقب تله تلگرام باشیم!
به گزارش خبرگزاری بسیج از قم، همین اول صحبت بی غل و غش و رک و پوست کنده باید عارض شویم که کسی با اصل وجود فضای مجازی و به خصوص بهره برداری درست و بایسته و ایضاً شایسته از آن مخالف نیست؛ از این رو در همین طلیعه سخن خواهشمند است در مطالعه این وجیزه، قضاوت به دُگم بودن نگارنده نکنید!
روی سخن اما چیز دیگری است؛ همانی که عرفا و اساتید اخلاق ما را دعوت بدان داشته اند ، همانی که خالق متعال و ائمه طاهرین(ع) نیز بارها و بارها توصیه مان کرده اند به آن؛ این که به هوش باشیم تا در این وانفسای دنیا بیهوش و غافل …

در ماه خوب خدا مراقب تله تلگرام باشیم!

به گزارش خبرگزاری بسیج از قم، همین اول صحبت بی غل و غش و رک و پوست کنده باید عارض شویم که کسی با اصل وجود فضای مجازی و به خصوص بهره برداری درست و بایسته و ایضاً شایسته از آن مخالف نیست؛ از این رو در همین طلیعه سخن خواهشمند است در مطالعه این وجیزه، قضاوت به دُگم بودن نگارنده نکنید!
روی سخن اما چیز دیگری است؛ همانی که عرفا و اساتید اخلاق ما را دعوت بدان داشته اند ، همانی که خالق متعال و ائمه طاهرین(ع) نیز بارها و بارها توصیه مان کرده اند به آن؛ این که به هوش باشیم تا در این وانفسای دنیا بیهوش و غافل …
در ماه خوب خدا مراقب تله تلگرام باشیم!

دانلود نرم افزار جدید