دریافت نوآیین ابوالقاسم فردوسی

دریافت نوآیین ابوالقاسم فردوسی
کانال تلگرام جواد طباطبایی بخش هایی از آخرین کتاب منتشر شده این فیلسوف سیاسی را بازنشر داده است. در بخشی از این مطلب آمده است: «آنچه در «خردنامه» حکیم ابوالقاسم فردوسی درباره دوران باستانی و تقدیر ایران زمین آمده، همچون عناصری از این آگاهی یابی از علل و اسباب شکست ساسانیان است که فردوسی در پایان دوره ای از تاریخ ایران، در اوج شکوفایی عصر زرین فرهنگ ایران، در آستانه چیرگی ترکان عرضه کرده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی و «خردنامه» او را باید تاملی «فلسفی» در تاریخ آگاهی ایرانی از جایگاه و وضع جدید تاریخ …

دریافت نوآیین ابوالقاسم فردوسی

کانال تلگرام جواد طباطبایی بخش هایی از آخرین کتاب منتشر شده این فیلسوف سیاسی را بازنشر داده است. در بخشی از این مطلب آمده است: «آنچه در «خردنامه» حکیم ابوالقاسم فردوسی درباره دوران باستانی و تقدیر ایران زمین آمده، همچون عناصری از این آگاهی یابی از علل و اسباب شکست ساسانیان است که فردوسی در پایان دوره ای از تاریخ ایران، در اوج شکوفایی عصر زرین فرهنگ ایران، در آستانه چیرگی ترکان عرضه کرده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی و «خردنامه» او را باید تاملی «فلسفی» در تاریخ آگاهی ایرانی از جایگاه و وضع جدید تاریخ …
دریافت نوآیین ابوالقاسم فردوسی

car