درآمد ماهانه کانال تلگرام ۲۴۰ میلیون تومان!

درآمد ماهانه کانال تلگرام ۲۴۰ میلیون تومان!
با ایجاد کانال در تلگرام، ظرفیت های تبلیغاتی تازه ای به وجود آمده، به گونه ای که اکنون می توان بدون سرمایه گذاری خاصی، تا ۲۴۰ میلیون تومان در ماه کسب درآمد کرد. این میزان درآمد که تقریباً با کسر هزینه اینترنت، سودخالص صاحب برخی کانال های تلگرام محسوب می شود، از میزان درآمد بسیاری از وب سایت های خبری و روزنامه ها به مراتب بیشتر است!

درآمد ماهانه کانال تلگرام ۲۴۰ میلیون تومان!

با ایجاد کانال در تلگرام، ظرفیت های تبلیغاتی تازه ای به وجود آمده، به گونه ای که اکنون می توان بدون سرمایه گذاری خاصی، تا ۲۴۰ میلیون تومان در ماه کسب درآمد کرد. این میزان درآمد که تقریباً با کسر هزینه اینترنت، سودخالص صاحب برخی کانال های تلگرام محسوب می شود، از میزان درآمد بسیاری از وب سایت های خبری و روزنامه ها به مراتب بیشتر است!
درآمد ماهانه کانال تلگرام ۲۴۰ میلیون تومان!

فروش بک لینک