دانش آموزان و دانشجویان بیشترین مشتری تلگرام در ایران هستند

دانش آموزان و دانشجویان بیشترین مشتری تلگرام در ایران هستند
در هیچ نقطه جهان به اندازه ما ایرانیان از شبکه تلگرام استفاده نمی شود و در واقع بیشترین مشتری تلگرام،ایرانیان و از بین آنها دانش آموزان و دانشجویان هستند.

دانش آموزان و دانشجویان بیشترین مشتری تلگرام در ایران هستند

در هیچ نقطه جهان به اندازه ما ایرانیان از شبکه تلگرام استفاده نمی شود و در واقع بیشترین مشتری تلگرام،ایرانیان و از بین آنها دانش آموزان و دانشجویان هستند.
دانش آموزان و دانشجویان بیشترین مشتری تلگرام در ایران هستند

استخدام