دادستانی: اعلام جرم علیه نهادهای استفاده کننده از تلگرام

دادستانی: اعلام جرم علیه نهادهای استفاده کننده از تلگرام
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداری شان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.

دادستانی: اعلام جرم علیه نهادهای استفاده کننده از تلگرام

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداری شان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.
دادستانی: اعلام جرم علیه نهادهای استفاده کننده از تلگرام

bluray movie download