خیزش یاران خاموش احمدی نژاد

خیزش یاران خاموش احمدی نژاد
مدتی بود از آنها خبری نبود و در مورد هیچ موضوعی نه تنها موضع گیری نداشتند که حتی اظهارنظر هم نمی کردند اما مشخص نیست چرا دو عضو کابینه احمدی نژاد دلواپس شدند. پرویز داوودی که به یک باره دلواپس FATF شد و مصلحی هم در مورد امنیت صحبت کرد. فارغ از این دو نفر غلامحسین الهام، علی اکبر جوانفکر، داوری و برخی دیگر از اعضای کابینه احمدی نژاد در تلگرام فعال هستند. این بازگشت به چه معناست؟

خیزش یاران خاموش احمدی نژاد

مدتی بود از آنها خبری نبود و در مورد هیچ موضوعی نه تنها موضع گیری نداشتند که حتی اظهارنظر هم نمی کردند اما مشخص نیست چرا دو عضو کابینه احمدی نژاد دلواپس شدند. پرویز داوودی که به یک باره دلواپس FATF شد و مصلحی هم در مورد امنیت صحبت کرد. فارغ از این دو نفر غلامحسین الهام، علی اکبر جوانفکر، داوری و برخی دیگر از اعضای کابینه احمدی نژاد در تلگرام فعال هستند. این بازگشت به چه معناست؟
خیزش یاران خاموش احمدی نژاد

عکس های جدید