خیزش چهارشنبه یاران خاموش احمدی نژاد

خیزش چهارشنبه یاران خاموش احمدی نژاد
مدتی بود از آنها خبری نبود و در مورد هیچ موضوعی نه تنها موضع گیری نداشتند بلکه حتی اظهارنظر هم نمی کردند اما مشخص نیست چرا دیروز دو عضو کابینه احمدی نژاد دلواپس شدند.
پرویز داوودی که به یکباره دلواپس FATF شد و مصلحی هم در مورد امنیت صحبت کرد. فارغ از این دو نفر، غلامحسین الهام، علی اکبر جوانفکر، داوری و برخی دیگر از اعضای کابینه احمدی نژاد در تلگرام فعال هستند. این بازگشت به چه معناست؟ شاید آنچه ثمره هاشمی به انتخاب گفته به واقعیت نزدیک تر باشد یعنی احمدی نژاد نه سر دارد و نه ته! اگر این موضوع در …

خیزش چهارشنبه یاران خاموش احمدی نژاد

مدتی بود از آنها خبری نبود و در مورد هیچ موضوعی نه تنها موضع گیری نداشتند بلکه حتی اظهارنظر هم نمی کردند اما مشخص نیست چرا دیروز دو عضو کابینه احمدی نژاد دلواپس شدند.
پرویز داوودی که به یکباره دلواپس FATF شد و مصلحی هم در مورد امنیت صحبت کرد. فارغ از این دو نفر، غلامحسین الهام، علی اکبر جوانفکر، داوری و برخی دیگر از اعضای کابینه احمدی نژاد در تلگرام فعال هستند. این بازگشت به چه معناست؟ شاید آنچه ثمره هاشمی به انتخاب گفته به واقعیت نزدیک تر باشد یعنی احمدی نژاد نه سر دارد و نه ته! اگر این موضوع در …
خیزش چهارشنبه یاران خاموش احمدی نژاد

مرکز فیلم