خیریه تلگرامی برای کمک به خانواده مدافع حرم

خیریه تلگرامی برای کمک به خانواده مدافع حرم
حامی مدافع حرم نام کانالی است در تلگرام که با کمک چند طلبه برای رفع مشکلات مادی خانواده های نیازمند ایرانی و غیر ایرانی مدافع حرم، از بهار امسال شروع به فعالیت کرده است.

خیریه تلگرامی برای کمک به خانواده مدافع حرم

حامی مدافع حرم نام کانالی است در تلگرام که با کمک چند طلبه برای رفع مشکلات مادی خانواده های نیازمند ایرانی و غیر ایرانی مدافع حرم، از بهار امسال شروع به فعالیت کرده است.
خیریه تلگرامی برای کمک به خانواده مدافع حرم

ابزار رسانه