خرید اوراق قرضه دولت آمریکا توسط احمدی نژاد

خرید اوراق قرضه دولت آمریکا توسط احمدی نژاد
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.

خرید اوراق قرضه دولت آمریکا توسط احمدی نژاد

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.
خرید اوراق قرضه دولت آمریکا توسط احمدی نژاد

لایسنس نود 32 ورژن 7

تکنولوژی جدید