خدا و evidence

خدا و evidence
آیا برای خدا evidence وجود دارد یا نه؟
به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن فلسفه دانشگاه شریف در نظر دارد مناظره های فلسفی انجام شده در خارج کشور را در پاییز 1395 پخش کند.
در یکی از این مناظره ها بحث بر سر این موضوع است که «آیا برای خدا evidence وجود دارد یا نه؟»
این مناظره بین Kevin Scharp و William Lane Craig می باشد
علاقه مندان به بهره مندی از مناظره «آیا برای خدا evidence وجود دارد یا نه؟»، چهارشنبه 14 مهر 1395 به دفتر انجمن فلسفه دانشگاه شریف مراجعه کنند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه …

خدا و evidence

آیا برای خدا evidence وجود دارد یا نه؟
به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن فلسفه دانشگاه شریف در نظر دارد مناظره های فلسفی انجام شده در خارج کشور را در پاییز 1395 پخش کند.
در یکی از این مناظره ها بحث بر سر این موضوع است که «آیا برای خدا evidence وجود دارد یا نه؟»
این مناظره بین Kevin Scharp و William Lane Craig می باشد
علاقه مندان به بهره مندی از مناظره «آیا برای خدا evidence وجود دارد یا نه؟»، چهارشنبه 14 مهر 1395 به دفتر انجمن فلسفه دانشگاه شریف مراجعه کنند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه …
خدا و evidence

کتابخانه فرهنگ