حکایت بخوربخورها و انتخابات اسفند و تلگرام!

حکایت بخوربخورها و انتخابات اسفند و تلگرام!
هم اکنون به لطف وجود شبکه اجتماعی”تلگرام” سیر افشای بخور بخور دولتی ها حالت صعودی به خود گرفته و دارندگان حقوقهای میلیاردی شب را با کابوس افشای فیش حقوق و دریافتی شان در گوشی های موبایل در و همسایه و فک و فامیل صبح می کنند.

حکایت بخوربخورها و انتخابات اسفند و تلگرام!

هم اکنون به لطف وجود شبکه اجتماعی”تلگرام” سیر افشای بخور بخور دولتی ها حالت صعودی به خود گرفته و دارندگان حقوقهای میلیاردی شب را با کابوس افشای فیش حقوق و دریافتی شان در گوشی های موبایل در و همسایه و فک و فامیل صبح می کنند.
حکایت بخوربخورها و انتخابات اسفند و تلگرام!

فانتزی