حق شناس: هرآنچه در حال وقوع است بدون سانسور به مردم می رسد

حق شناس: هرآنچه در حال وقوع است بدون سانسور به مردم می رسد
🖋 قلم نیوز »»» این شبکه ها امکان ارتباط بین گروه ها ی همسو را فراهم می کرد و فرصت مناسبی بود برای اینکه مردم در این فضا با هم به گفت وگو و تبادل نظر بپردازند / یکی از تفاوتهای این دوره با دوره ها ی قبل انتخابات این است که فضای مجازی بسیار پررنگ شد. به خصوص گروه ها ی مجازی تلگرام و اینستاگرام امکان ارتباط بین گروه ها ی همسو را فراهم می کرد و فرصت مناسبی بود برای اینکه مردم در این فضا با هم به گفت وگو بپردازند و اظهار نظر کنند.

حق شناس: هرآنچه در حال وقوع است بدون سانسور به مردم می رسد

🖋 قلم نیوز »»» این شبکه ها امکان ارتباط بین گروه ها ی همسو را فراهم می کرد و فرصت مناسبی بود برای اینکه مردم در این فضا با هم به گفت وگو و تبادل نظر بپردازند / یکی از تفاوتهای این دوره با دوره ها ی قبل انتخابات این است که فضای مجازی بسیار پررنگ شد. به خصوص گروه ها ی مجازی تلگرام و اینستاگرام امکان ارتباط بین گروه ها ی همسو را فراهم می کرد و فرصت مناسبی بود برای اینکه مردم در این فضا با هم به گفت وگو بپردازند و اظهار نظر کنند.
حق شناس: هرآنچه در حال وقوع است بدون سانسور به مردم می رسد

فروش بک لینک