حقوق مدیران بانک مرکزی را اعلام کنید

حقوق مدیران بانک مرکزی را اعلام کنید
ایستانیوز:احمد توکلی در مطلبی با عنوان « مقدار و ضوابط پرداخت به مدیران بانک مرکزی را اعلام کنید » در کانال تلگرام خود منتشر کرده، است:

حقوق مدیران بانک مرکزی را اعلام کنید

ایستانیوز:احمد توکلی در مطلبی با عنوان « مقدار و ضوابط پرداخت به مدیران بانک مرکزی را اعلام کنید » در کانال تلگرام خود منتشر کرده، است:
حقوق مدیران بانک مرکزی را اعلام کنید

مهارت برتر