حرکت عجیب عضو شورای شهر رشت در شبکه مجازی تلگرام!

حرکت عجیب عضو شورای شهر رشت در شبکه مجازی تلگرام!
خزر: هنوز مشخص نیست این عضو شورا عمداً اقدام به این کار کرده است یا ضبط صدا و ارسال آن در یکی از گروه های تلگرامی سهوا صورت پذیرفته است.

حرکت عجیب عضو شورای شهر رشت در شبکه مجازی تلگرام!

خزر: هنوز مشخص نیست این عضو شورا عمداً اقدام به این کار کرده است یا ضبط صدا و ارسال آن در یکی از گروه های تلگرامی سهوا صورت پذیرفته است.
حرکت عجیب عضو شورای شهر رشت در شبکه مجازی تلگرام!

ورزشی