حرف مردم

حرف مردم
فکری برای آسیب های اجتماعی تلگرام کنید. بیشتر خانواده ها و زن و شوهرانی که می شناسم درگیر مشکلات ناشی از آن هستند. تأثیرات مخرب آن بیشتر از مزایایش است.
از تولیت محترم آستان قدس بابت رسیدگی به وضع جانباز قطع نخاعی مدافع حرم کمال تشکر را داریم.
تولیت آستان قدس لطفا امانتداری های مردم را به حالت قبل برگردانید.
لطفاً به مسئولان بگویید پله برقی صحن هدایت یک سال است که خراب است و باعث خطر و اذیت مردم شده است.
واقعاً از انتخاب تحسین برانگیز رهبر گران قدر برای تولیت آستان قدس رضوی بر خود می بالم. ایشان د …

حرف مردم

فکری برای آسیب های اجتماعی تلگرام کنید. بیشتر خانواده ها و زن و شوهرانی که می شناسم درگیر مشکلات ناشی از آن هستند. تأثیرات مخرب آن بیشتر از مزایایش است.
از تولیت محترم آستان قدس بابت رسیدگی به وضع جانباز قطع نخاعی مدافع حرم کمال تشکر را داریم.
تولیت آستان قدس لطفا امانتداری های مردم را به حالت قبل برگردانید.
لطفاً به مسئولان بگویید پله برقی صحن هدایت یک سال است که خراب است و باعث خطر و اذیت مردم شده است.
واقعاً از انتخاب تحسین برانگیز رهبر گران قدر برای تولیت آستان قدس رضوی بر خود می بالم. ایشان د …
حرف مردم

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ