جمع آوری رأی برای سگ های بی سامان در آمل!

جمع آوری رأی برای سگ های بی سامان در آمل!
در جامعه اسلامی توجه به حقوق حیوانات مهم است ولی در عصری که بسیاری از کودکان گرسنه با شکم خالی سر به بالین می گذارند دفاع از حقوق حیوانات که بر اساس تصمیم گیری ها، متولی رسیدگی آن دستگاه های دولتی تشخیص داده شد، جایگزین دفاع از حقوق انسان ها نشود.
آشفتگی فضای مجازی و عدم نظارت لازم مسؤولان به محتوا و اهداف کانال های تلگرام که به راحتی قارچ گونه رشد دارند در این شهرستان به معضل تبدیل شده که نه تنها این مشکل در شهرستان آمل بلکه در بیشتر مناطق کشور گریبان گیر شده است.
نابسامانی رسیدگی به فضای مجازی در هم …

جمع آوری رأی برای سگ های بی سامان در آمل!

در جامعه اسلامی توجه به حقوق حیوانات مهم است ولی در عصری که بسیاری از کودکان گرسنه با شکم خالی سر به بالین می گذارند دفاع از حقوق حیوانات که بر اساس تصمیم گیری ها، متولی رسیدگی آن دستگاه های دولتی تشخیص داده شد، جایگزین دفاع از حقوق انسان ها نشود.
آشفتگی فضای مجازی و عدم نظارت لازم مسؤولان به محتوا و اهداف کانال های تلگرام که به راحتی قارچ گونه رشد دارند در این شهرستان به معضل تبدیل شده که نه تنها این مشکل در شهرستان آمل بلکه در بیشتر مناطق کشور گریبان گیر شده است.
نابسامانی رسیدگی به فضای مجازی در هم …
جمع آوری رأی برای سگ های بی سامان در آمل!

عکس