جرم انگاری استفاده از تلگرام

جرم انگاری استفاده از تلگرام
«اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداری شان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.»

این اظهار نظر را روز گذشته معاون قضائی دادستان کل کشور در حالی انجام داده است که تلگرام در سال های اخیر به محبوب ترین شبکه پیام رسان ایرانیان تبدیل شده و تازه ترین آمار ها از استفاده حدود ۳۰میلیون ایرانی از تلگرام حکایت دارد. این استفاده ها تنها استفاده های شخصی نیست و بسیاری از شرکت ها به ویژه در بخش خصوصی از امکانات این پیام رسان برای پیشبرد …

جرم انگاری استفاده از تلگرام

«اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداری شان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.»

این اظهار نظر را روز گذشته معاون قضائی دادستان کل کشور در حالی انجام داده است که تلگرام در سال های اخیر به محبوب ترین شبکه پیام رسان ایرانیان تبدیل شده و تازه ترین آمار ها از استفاده حدود ۳۰میلیون ایرانی از تلگرام حکایت دارد. این استفاده ها تنها استفاده های شخصی نیست و بسیاری از شرکت ها به ویژه در بخش خصوصی از امکانات این پیام رسان برای پیشبرد …
جرم انگاری استفاده از تلگرام

مرجع توریسم