توضیح سیف درباره FATF در اولین پست تلگرامی اش

توضیح سیف درباره FATF در اولین پست تلگرامی اش
رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف ایران از فهرست سیاه FATF نوشت: رئیس پارلمان فرانسه تعلیق ایران را عامل موثر فشار بر آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام می داند.

توضیح سیف درباره FATF در اولین پست تلگرامی اش

رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف ایران از فهرست سیاه FATF نوشت: رئیس پارلمان فرانسه تعلیق ایران را عامل موثر فشار بر آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام می داند.
توضیح سیف درباره FATF در اولین پست تلگرامی اش

سیستم اطلاع رسانی