توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود

توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در واکنش به برخی خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال رفع فیلتر توئیتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام رسان تلگرام گفت: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود.

توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در واکنش به برخی خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال رفع فیلتر توئیتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام رسان تلگرام گفت: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود.
توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود

استخدام آموزش و پرورش