تلگرام چند میلیارد تومان از ایرانی ها به جیب می زند؟

تلگرام چند میلیارد تومان از ایرانی ها به جیب می زند؟
پدال نیوز: فعال و کارشناس فضای مجازی در پاسخ به این سوال که حساب کرده اید که چقدر در ماه از پول ایرانی به جیب شرکت های خارجی می رود؟

تلگرام چند میلیارد تومان از ایرانی ها به جیب می زند؟

پدال نیوز: فعال و کارشناس فضای مجازی در پاسخ به این سوال که حساب کرده اید که چقدر در ماه از پول ایرانی به جیب شرکت های خارجی می رود؟
تلگرام چند میلیارد تومان از ایرانی ها به جیب می زند؟

اخبار دنیای دیجیتال