تلگرام و مجسمه های بی تفاوت/سلاحی که شیطان برای تسلط بدان بر خوبان بکار گرفته است

تلگرام و مجسمه های بی تفاوت/سلاحی که شیطان برای تسلط بدان بر خوبان بکار گرفته است
پس از سی و چند سال اقتدار و مقاومت برابر انواع خطرات و حملات و شکست ها امروز آخرین تیرهای ترکش دشمنان قسم خورده اسلام پیکره دین را هدف قرار داده و باعث شده برخی ها در جامعه چون مجسمه هایی شوند که می بینند می شنوند و احساس می کنند اما هیچ کاری انجام نمی دهند.

تلگرام و مجسمه های بی تفاوت/سلاحی که شیطان برای تسلط بدان بر خوبان بکار گرفته است

پس از سی و چند سال اقتدار و مقاومت برابر انواع خطرات و حملات و شکست ها امروز آخرین تیرهای ترکش دشمنان قسم خورده اسلام پیکره دین را هدف قرار داده و باعث شده برخی ها در جامعه چون مجسمه هایی شوند که می بینند می شنوند و احساس می کنند اما هیچ کاری انجام نمی دهند.
تلگرام و مجسمه های بی تفاوت/سلاحی که شیطان برای تسلط بدان بر خوبان بکار گرفته است

خبر دانشجویی