تلگرام صهیونیستی؛ متخاصم ترین دشمن ایرانی ها!!!

تلگرام صهیونیستی؛ متخاصم ترین دشمن ایرانی ها!!!
اما گویا تریبون داران غش کرده به دامان صهیونیسم جهانی و سینه چاکان دلبسته ی صلیبیان پنهانی در ظاهری شبیه به مومنی ایرانی، این بار نیز در تلاشی مجددند تا دروغی بزرگ را به خورد مخاطبین خود دهند.

تلگرام صهیونیستی؛ متخاصم ترین دشمن ایرانی ها!!!

اما گویا تریبون داران غش کرده به دامان صهیونیسم جهانی و سینه چاکان دلبسته ی صلیبیان پنهانی در ظاهری شبیه به مومنی ایرانی، این بار نیز در تلاشی مجددند تا دروغی بزرگ را به خورد مخاطبین خود دهند.
تلگرام صهیونیستی؛ متخاصم ترین دشمن ایرانی ها!!!

تکست آهنگ