تلگرام را مقصر قتل جلوه دادن،یعنی پاک کردن صورت مسئه

تلگرام را مقصر قتل جلوه دادن،یعنی پاک کردن صورت مسئه
یک اظهارنظر ساده درباره تاثیر تلگرام در قتل ستایش باعث شد تا در همین اردیبهشتی که گذشت، جامعه شناسان و کارشناسان آگاه دنیای مجازی، واکنش نشان دهند و بگویند که نباید در جامعه این روزها به مسائل و اتفاق های مهم مثل پرونده یک قتل ساده نگاه کرد و با برچسب زنی به دنیای مجازی و تکنولوژی تازه وارد، صورت مساله را پاک کرد.
روزنامه اعتماد نوشت: قبل تر از این اتفاق هم اهالی فن، بارها و بارها تلاش خود را کردند تا هشدار دهند و آسیب شناسی کنند و بگویند که بهترین راه حل برای دنیای مجازی و آسیب های اجتماعی اش، فرهنگ …

تلگرام را مقصر قتل جلوه دادن،یعنی پاک کردن صورت مسئه

یک اظهارنظر ساده درباره تاثیر تلگرام در قتل ستایش باعث شد تا در همین اردیبهشتی که گذشت، جامعه شناسان و کارشناسان آگاه دنیای مجازی، واکنش نشان دهند و بگویند که نباید در جامعه این روزها به مسائل و اتفاق های مهم مثل پرونده یک قتل ساده نگاه کرد و با برچسب زنی به دنیای مجازی و تکنولوژی تازه وارد، صورت مساله را پاک کرد.
روزنامه اعتماد نوشت: قبل تر از این اتفاق هم اهالی فن، بارها و بارها تلاش خود را کردند تا هشدار دهند و آسیب شناسی کنند و بگویند که بهترین راه حل برای دنیای مجازی و آسیب های اجتماعی اش، فرهنگ …
تلگرام را مقصر قتل جلوه دادن،یعنی پاک کردن صورت مسئه

ganool review