تلگرام دشمن نیست رقیب است

تلگرام دشمن نیست رقیب است
| شایان ربیعی|
دکتر تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران است و مسائل جامعه ایرانی را با تکیه بر الگوهای معرفتی مطالعات فرهنگی تحلیل می کند. از این رو به رسمیت شناختن «انتخاب» افراد و «خواست» آنان نقطه ثقل پاسخ های او درباره مسائل مختلف جامعه است. دکتر آزاد در این گفت وگو عدم آگاهی از تحولات اخیر جامعه ایران و عدم شناخت کافی از ابزارهای نوین ارتباطی را علت اصلی اتخاذ تصمیم هایی می داند که منجر به محدود کردن دسترسی به شبکه های اجتماعی و رسانه های جدید می شوند.
آقای دکتر اخیرا شورایعالی فضای …

تلگرام دشمن نیست رقیب است

| شایان ربیعی|
دکتر تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران است و مسائل جامعه ایرانی را با تکیه بر الگوهای معرفتی مطالعات فرهنگی تحلیل می کند. از این رو به رسمیت شناختن «انتخاب» افراد و «خواست» آنان نقطه ثقل پاسخ های او درباره مسائل مختلف جامعه است. دکتر آزاد در این گفت وگو عدم آگاهی از تحولات اخیر جامعه ایران و عدم شناخت کافی از ابزارهای نوین ارتباطی را علت اصلی اتخاذ تصمیم هایی می داند که منجر به محدود کردن دسترسی به شبکه های اجتماعی و رسانه های جدید می شوند.
آقای دکتر اخیرا شورایعالی فضای …
تلگرام دشمن نیست رقیب است

دانلود موزیک