تلگرام امن نیست؟

تلگرام امن نیست؟
برخی متخصصان امنیت می گویند تلگرام مشکلات امنیتی متعددی دارد و به اندازه ای که سازندگان آن ادعا می کنند امنیت ندارد.

تلگرام امن نیست؟

برخی متخصصان امنیت می گویند تلگرام مشکلات امنیتی متعددی دارد و به اندازه ای که سازندگان آن ادعا می کنند امنیت ندارد.
تلگرام امن نیست؟

خرید vpn یک روزه

car