تلگرام؛ابزارارتباطی تروریست های تکفیری

تلگرام؛ابزارارتباطی تروریست های تکفیری
پس از حملات پاریس در سیزدهم ماه نوامبر گذشته، شرکت تلگرام 78 گروه و کانال مرتبط با اعضای داعش و القاعده را بست. گروه القاعده از تلگرام در برنامه ریزی برای حملات بورکینافاسو استفاده و تصاویر عاملان این عملیات را پیش از وقوع حمله منتشر کرد

تلگرام؛ابزارارتباطی تروریست های تکفیری

پس از حملات پاریس در سیزدهم ماه نوامبر گذشته، شرکت تلگرام 78 گروه و کانال مرتبط با اعضای داعش و القاعده را بست. گروه القاعده از تلگرام در برنامه ریزی برای حملات بورکینافاسو استفاده و تصاویر عاملان این عملیات را پیش از وقوع حمله منتشر کرد
تلگرام؛ابزارارتباطی تروریست های تکفیری

بک لینک رنک 4